తెలుగు ప్రజలకు అద్భుతమైన అవకాశం... This opportunity is only for 99 members from each district.

Benefits of Joining :

ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి మీ తీరిక సమయములో మనీ సంపాదించుకోడానికి ఉపయోగపడే కిట్, వివిధ రకాల online ఆదాయ మార్గాలు పొందుపరిచిన కిట్..

First time in India we are sharing Win to Win Revenue sharing model among 99 Members.

No need to come any where to learn all these opportunities, we will directly send them to your registered email ID.

Reserve your place for your district & be a part of great successful journey with us.Join in early stage to get more benefits from us.

Work from any where in your flexible time. Be your own boss.

No need to Join any one.


Your Work & Opportunity :

Online లో Advertisements ని చూడటం ద్వారా.... ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి స్మార్ట్ మొబైల్ ద్వారా ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా products ని ప్రమోట్ చేయటం ద్వారా ఇంకా..Online లో Tasks చేయడం ద్వారా మనీ సంపాదించుకోవడం...ఇలాంటివి ఎన్నో latest పార్ట్ టైం జాబ్ opportunities info with real updates.

The first 99 members from each district, will get special business opportunity in Robotixindia.

మీరు మీ district నుంచి 99 members లో ఒకరిగా వుండండి... ఎన్నో benefits ని అందుకోండి
మేము district కి ఒక website తయారు చేస్తాము...  for example : www.guntur.onlinetime.in అండ్ www.khammam.onlinetime.in
ఈ district నుంచి జరిగే business నుంచి part of ప్రాఫిట్ కేవలం 99 మెంబెర్స్ కు మాత్రమే distribute చేస్తాము...
ఇది జస్ట్ ఒక example మాత్రమే...ఇలాంటివి ఎన్నో ఎనెన్నో benefits ఉన్నాయి.

Our Whatsapp number is +91 8618428655 (Please only do message..We will get in touch with you.)

How to Join?

As of now approx 70 positions left for each district. Join immediately to create history.

Outside to introduce online opportunities an average people are taking 1499 Rs/- But, Robotixindia is different. For the benefit of every one, next few positions We are giving this valuable package for 200 Rs/- only. (Offer valid till 14 Dec 2018).

To activate your account in 99 members family :

Step 1: We need only genuine people in our network. So we are giving this valuable opportunity to limited number of people only.

Link to pay 200 Rs via Debit/Credit Card Or Internet Banking : CLICK HERE

Step 2 After paying, please fill the form : https://www.onlinetime.in/register.php

Thank you

Be a part of 99 Members for your district.

                                           
 ©2009-2018 All rights reserved                                                                                                                                                                            T&C Apply