హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మేము www.onlinetime.in
 నుండి ఒక contest తెలుగు ప్రజల కోసం చేస్తున్నాము....మేము 9 espoir watches gift గా మే 29 న ఇస్తున్నాము...మేము ads మీద మనీ పెట్టకుండా ప్రజలకే ఈ రూపంలో gifts ఇస్తున్నాము... మా website లో on 29 May 2019 winners ని announce చేస్తాము...మీరు దీనికి చేయాల్సింది జస్ట్ షేర్ చేసి... I want to participate అని మీ district పెరు comment లో రాయండి...

To participate in this contest just write us on :

Link to fb page :

https://www.facebook.com/Telugu-Trends-1490128531007589/?ref=bookmarks

Thanks for be part of onlinetime.in